جامع ترین پایگاه حقوقی
 
ماده 106 ـ خدمت پرسنل در ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آنها به یکی از صور زیر پایان می‌یابد:
الف ـ شهادت‌.
ب ـ جانباز شدن‌.
ج ـ بازنشستگی‌.
د ـ بازخریدی‌.
هـ ـ انتقال‌.
و ـ معلولیت‌.
ز ـ فوت‌.
ح ـ استعفا.
ط ـ معافیت از خدمت‌.
ی ـ اخراج‌.
ماده 107 ـ پرسنل در موارد زیر شهید و یا در حکم شهید محسوب می‌شوند:
الف ـ کشته شدن یا فوت در میدان نبرد به سبب مأموریت‌.
ب ـ کشته شدن یا فوت در هرگونه مأموریت رزمی یا جنگی و یا ویژه و در طول رفت و برگشت به سبب مأموریت‌.
ج ـ کشته شدن یا فوت در اسارت دشمن یا ضد انقلاب یا اشرار یا سارقین مسلح و یا قاچاقچیان‌.
د ـ کشته شدن در هرگونه حملات زمینی‌ ، هوایی و دریایی دشمن‌.
هـ ـ کشته شدن یا فوت در رفت و برگشت از منطقه عملیات تا محل مرخصی‌.
و ـکشته شدن توسط اشرار ، سارقین مسلح و قاچاقچیان به سبب مأموریت‌.
ز ـکشته شدن توسط ضد انقلاب و یا به سبب عملیات خرابکاری عوامل دشمن‌.
ح ـ کشته شدن در هر گونه آموزشهای رزمی و عملیات مانوری‌.
ط ـ کشته شدن حین آزمایش و تحقیقات در زمینه اسلحه و مهمات و وسایل جنگی و خنثی سازی مواد منفجره و محترقه به‌سبب مأموریت‌.
ی ـ کشته شدن به سبب خدمت از طریق سو قصد اعم از اینکه در ایام خدمت یا غیر خدمت باشد.
ک ـ فوت در اثر جراحات‌ ، صدمات و بیماری‌ های حاصل از موارد مندرج در بندهای بالا ، مشروط بر اینکه جراحات یاصدمات مذکور علت فوت باشد.
تبصره ـ منظور از مأموریت‌های مندرج در این ماده کلیه وظایفی است که تحت همین عنوان به پرسنل اعم از انفرادی یا دسته‌ جمعی از طرف یگان مربوط واگذار می‌شود.
ماده 108 ـ پرسنلی که یک یا چند عضو خود یا بخشی از آن را برای همیشه از دست دهند ، یا بیش از یک سال به‌منظور درمان‌بستری گردند ، و یا به علت فقدان سلامتی‌ ، تمام یا بخشی از توان کاری خود را از دست بدهند و تا یک سال کارایی خود را به‌دست نیاورند ، چنانچه در یکی از موارد مذکور در ماده فوق این وضعیت برای آنان به وجود آمده باشد جانباز و در سایرموارد معلول شناخته می‌شوند.
جانبازان و معلولین از نظر وضعیت خدمتی مشمول یکی از بندهای زیر خواهند شد:
الف ـ پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان جزیی بوده و امکان ادامه خدمت‌بدون مشقت برای آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه خواهند داد.
ب ـ پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان در حدی باشد که ادامه خدمت‌
برای آنان توأم با مشقت باشد لکن شخصا مایل به ادامه خدمت باشند به خدمت ادامه می‌دهند و در صورت عدم تمایل‌بازنشسته می‌گردند.
ج ـ پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارایی ازدست‌رفته ایشان در حدی باشد که امکان خدمت را ازآنان سلب نماید و پرسنلی که بیش از یک سال بستری باشند بازنشسته می‌گردند.
تبصره 1 ـ تشخیص تطبیق وضعیت پرسنل با این ماده و بندهای آن از نظر پزشکی بر عهده کمیسیون عالی پزشکی می‌باشد.
تبصره 2 ـ پرسنلی که بر اساس این ماده بازنشسته می‌گردند چنانچه حداکثر تا 5 سال پس از بازنشستگی سلامت خود را به‌نحوی بازیابند که به تشخیص کمیسیون عالی پزشکی امکان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد در صورتی که واجدصلاحیت اعاده به خدمت باشند با تمایل شخصی و با تصویب مقامات مذکور در ماده 78 این قانون با درجه یا رتبه قبل ازبازنشستگی به خدمت اعاده می‌گردند.
ماده 109 ـ جانبازان به تناسب آسیب‌وارده از یک ماه تا چهار سال ارشدیت برخوردار می‌گردند.
تبصره 1 ـ طبقه‌بندی صدمات وارده بر جانبازان و میزان ارشدیت استحقاقی طبق آیین ‌نامه ‌ای خواهد بود که با توجه به‌آیین‌نامه مشابه در بنیاد شهید توسط ستاد مشترک تهیه و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد.
تبصره 2 ـ تشخیص جانباز بودن پرسنل از نظر تطبیق وضعیت آنان با موارد مذکور در ماده 107 این قانون و همچنین تعیین‌میزان ارشدیت استحقاقی هر یک از جانبازان بر عهده کمیسیون مذکور در ماده 120 این قانون می‌باشد.
تبصه 3 ـ مزایای شغل جانبازان بند ب ماده فوق که به خدمت ادامه می‌دهند صرف‌نظر از مشاغلی که به آنان محول‌می‌گردد معادل مزایای شغل آنان در زمان جانباز شدن خواهد بود.
ماده 110 ـ پرسنل مشمول این قانون با داشتن 30 سال خدمت یا 60 سال سن بازنشسته می‌شوند.
تبصره 1 ـ در مواقع استثنایی و نیاز ارتش و تمایل پرسنل‌ ، در صورت تصویب هیات مذکور در ماده 105 این قانون‌بازنشستگی به مدت محدود به تعویق خواهد افتاد.
تبصره 2 ـ پرسنل ذکوری که دارای حداقل 25 سال سابقه خدمت و پرسنل اناثی که دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت‌باشند می‌توانند شخصا می‌توانند شخصا تقاضای بازنشستگی نماید ، قبول یا رد تقاضای آنان موکول به نظر نیرو یا سازمان‌مربوط می‌باشند و صرف تقاضای بازنشستگی رافع مسوولیتهای محوله نخواهد بود.
تبصره 3 ـ درصورتی که پرسنل در طول اجرای تنبیه تنزیل درجه یا رتبه بازنشسته شوند با درجه یا رتبه تنبیهی بازنشسته‌خواهند شد.
تبصره 4 ـ تصویب بازنشستگی با رعایت مقررات این قانون به عهده مقامات مذکور در ماده 78 این قانون خواهد بود.
ماده 111 ـ ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها در موارد استثنایی می‌توانند در صورت نیاز ، پرسنل بازنشسته‌ای‌را که صلاحیت اعاده به خدمت داشته باشند و سن آنها بیش از 65 سال نباشد با تمایل شخصی آنان و تصویب هیات مذکوردر ماده 105 این قانون با درجه یا رتبه و قدمت خدمت قبل از بازنشستگی برای مدت محدود به خدمت اعاده نماید.
تبصره 1 ـ تقاضای بازنشستگی مجدد قبل از انقضا مدت فوق ممنوع است‌.لیکن سازمان می‌تواند قبل از انقضای مدت‌مزبور آنان را مجددا بازنشسته نماید.
تبصره 2 ـ پرسنلی که به خدمت اعاده می‌گردند از تاریخ اعاده‌ ، حقوق بازنشستگی آنان قطع شده و از حقوق درجه یا رتبه‌خود و مزایای شغل مربوط استفاده می‌نمایند و از نظر کلیه امور استخدامی مانند (سایر شاغلین با آنان رفتار و مدت خدمت‌جدید این قبیل پرسنل بر سنوات خدمت قبلی اضافه و موجب تجدید نظر در حقوق بازنشستگی آنان خواهد شد.
ماده 112 ـ ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آنها می‌توانند از پرسنل باز نشسته مشمول این قانون و سایربازنشستگان دولت با حفظ وضعیت و حقوق بازنشستگی به طریق خرید خدمت استفاده نمایند.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده را وزارت دفاع با هماهنگی ستاد مشترک و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه‌می‌نماید.
ماده 113 ـ نظامیان بازنشسته حق‌استفاده از لباس مخصوص نظامی را ندارند مگر در موارد خاصی که استفاده از لباس نظامیاز طرف ارتش اعلام گردد.
ماده 114 ـ پرسنل پس از انجام خدمت به میزان حداقل دو برابر مدت آخرین دوره آموزشی بعد از اتمام آن دوره‌ ، در صورتی‌که حداقل 5 سال بیش از مجموع سنواتی که به هزینه ارتش تحصیل کرده‌اند سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تقاضای‌بازخریدی نمایند. تصویب این تقاضا با هماهنگی نیرو یا سازمان ذیربط به عهده مقامات مذکور در ماده 78 این قانون خواهدبود.
تبصره ـ در زمان جنگ و مواقع بحرانی و شرایطی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد تصویب تقاضای بازخریدی به عهده‌شورای عالی دفاع می‌باشد.
ماده 115 ـ به پرسنلی که سوابق خدمتی آنان بازخرید می‌شود به ازا هر سال خدمت قابل احتساب از نظر بازنشستگی‌مبلغی معادل یک‌برابرونیم آخرین حقوق و مزایا پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ درصورتی‌که پرسنل در طول اجرای تنبیه تنزیل دایمی درجه یا رتبه بازخرید شوند با درجه یا رتبه تنبیهی بازخریدخواهند شد.
ماده 116 ـ ارتش می‌تواند در صورت نیاز پرسنل بازخریدشده‌ای را که صلاحیت اعاده به خدمت داشته باشند و از مدت‌برکناری آنان بیش از 5 سال نگذشته باشد با تقاضای شخصی و تصویب مقامات مذکور در ماده 78 این قانون فقط برای یکباربا درجه یا رتبه و قدمت خدمت قبلی به خدمت اعاده نماید. این قبیل پرسنل باید وجوهی راکه بابت بازخرید سوابق خدمت‌دریافت داشته‌اند مسترد دارند.
ماده 117 ـ در صورت درخواست یکی از وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی‌پرسنل با تمایل شخصی و هماهنگی نیرو یا سازمان مربوط با تصویب مقامات مذکور در ماده 78 این قانون منتقل می‌گردند.
تبصره 1 ـ در زمان جنگ و شرایط بحرانی و مواقعی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد انتقال پرسنل با تصویب شورای عالی‌دفاع امکان‌پذیر است و در شرایط مزبور در صورت امر فرماندهی کل‌ ، پرسنل منتقل شده به سازمان‌های دیگر ، اعاده‌می‌گردند.
تبصره 2 ـ اداره بازنشستگی و بیمه ارتش مکلف است کسور بازنشستگی و بیمه پرسنل منتقل شده (اعم از سهم دولت وپرسنل‌) را به سازمان مربوط واریز نماید.
تبصره 3 ـ پرسنلی که از ارتش منتقل شده‌اند در صورت داشتن کارایی لازم و صلاحیت اعاده به خدمت با همان درجه یارتبه و سابقه قبل از انتقال ممکن است با تصویب مقامات مذکور در ماده 78 این قانون اعاده گردند.
ماده 118 ـ پرسنلی که به یکی از بیماری‌هایی که قانون‌ ، شرایط ویژه‌ای برای مستخدمین مبتلا به آنها پیش‌بینی نموده است‌ ، ازقبیل سل و سرطان‌ ، مبتلا شوند ، از تسهیلات آن قوانین برخوردار خواهند شد.
ماده 119 ـ موارد فوت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن به شرح زیر است‌:
الف ـ فوت در محل خدمت و همچنین در حال رفت‌وبرگشت یا خارج از محل خدمتی در ارتباط با امور خدمتی‌.
ب ـ فوت در طول مأموریت غیر از موارد مذکور در ماده 107 این قانون از لحظه ابلاغ تا خاتمه مأموریت در ارتباط بامأموریت‌.
ج ـ چنانچه پرسنل در ساعات خدمت یا به سبب امور خدمتی یا در طول مأموریت بیمار شده و یا در اثر حوادث و سوانح‌مصدوم و مجروح گردیده و بعدا" فوت شوند.
د ـ فوت در اثر بیمارهای ناشی از موقعیت یا شرایط خاص خدمتی‌.
هـ ـ فوت در رفت و برگشت از مرخصی‌.
تبصره ـ فوت در غیر از موارد مذکور در این ماده فوت عادی محسوب می‌گردد.
ماده 120 ـ برای تشخیص شهید ، جانباز ، فوت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن‌ ، فوت عادی و همچنین تشخیص مواردمختلف معلولیت حسب مورد در وزارت دفاع‌ ، ستاد مشترک‌ ، نیروها و سازمان‌های مربوط کمیسیون‌هایی با عضویت اعضازیر تشکیل می‌گردد:
الف ـ مسیول امور پرسنلی یا جانشین وی‌.
ب ـ رییس بازرسی یا جانشین او.
ج ـ متصدی امور قضایی یا حقوقی‌.
د ـ نماینده فرمانده یگان یا سازمان مربوط‌.
هـ ـ یک نفر پزشک (رییس بهداری مربوط یا نماینده او).
و ـ مسیول عقیدتی سیاسی یا نماینده او.
ز ـ مسیول امور شهدا یا نماینده او.
ح ـ مسیول سازمان حفاظت اطلاعات یا نماینده او.
ماده 121 ـ چنانچه نظریه کمیسیون مندرج در ماده فوق ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض جانباز یا معلول یایکی از وراث شهدا یا متوفی قرار گیرد صدور رای نهایی بر عهده کمیسیون تجدیدنظر که از مقامات زیر تشکیل می‌گرددمی‌باشد:
الف ـ رییس اداره یکم ستاد مشترک یا جانشین او.
ب ـ رییس اداره بهداری ستاد مشترک یا جانشین او.
ج ـ معاون اداری وزارت دفاع یا جانشین او
د ـ رییس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش یا جانشین او.
هـ ـ معاون پرسنلی نیروی مربوط یا جانشین او.
و ـ مسیول سازمان عقیدتی سیاسی ارتش یا نماینده او.
ز ـ مسیول سازمان حفاظت اطلاعات ارتش یا جانشین او.
ماده 122 ـ آیین‌نامه اجرایی مواد 107 و 119 و 120 و 121 این قانون توسط وزارت دفاع با هماهنگی ستاد مشترک و نیروهاتهیه می‌گردد.
ماده 123 ـ استعفا پرسنل در صورت تقاضای شخصی و تصویب مقامات مذکور در ماده 78 این قانون حسب مورد تابع یکیاز بندهای زیر می‌باشد:
الف ـ محصلین در مدت طی دوره آموزشی بدو خدمت در ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آنها و یا به هزینه آنهایا بلافاصله پس از پایان آموزش با پرداخت دو برابر هزینه‌های تحصیلی مستعفی می‌گردند.
ب ـ پرسنلی که علاوه بر سنوات آموزشی مدتی خدمت نموده‌اند به میزان یک دوم مدت مزبور از پرداخت هزینه سنوات‌آموزشی معاف می‌باشند. در مورد آخرین دوره آموزشی سنوات خدمتی پس از آن ملاک محاسبه خواهد بود.
ج ـ پرسنلی که ارتش و وزارت دفاع یا سازمان‌های وابسته به آنها برای تحصیل آنان هزینه‌ای پرداخت نکرده است پس ازخدمت به میزان مدت حداقلی که برای تقاضای استعفا در قرارداد استخدامی تعیین گردیده مستعفی می‌گردند.
تبصره ـ در محاسبه مبلغی که برای تحصیل پرسنل صرف شده است کمک هزینه تحصیلی‌ ، حقوق و مزایای پرداختی به آنان‌در مدت تحصیل‌ ، هزینه‌های جاری تحصیلی در مراکز آموزشی‌ ، وجوهی که بابت شهریه به مؤسسه‌های آموزشی پرداخت‌شده است‌ ، فوقالعاده مأموریت آموزشی در داخل یا خارج از کشور و هزینه نوشت‌افزار و تهیه مدارک تحصیلی‌ ، خوراک وپوشاک منظور می‌گردد.
ماده 124 ـ تصویب استعفا در زمان جنگ و شرایط بحرانی و مواقعی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد ، در اختیار شورای‌عالی دفاع می‌باشد.
ماده 125 ـ پرسنل مستعفی در صورت نیاز یکی از نیروها و یا سازمان‌ها با تقاضای شخصی و داشتن صلاحیت اعاده به‌خدمت در صورتی که مدت برکناری آنان بیش از 5 سال با تصویب مقامات ماده 78 این قانون با حفظ درجه یا رتبه و قدمت‌خدمت قبل از استعفا ممکن است فقط برای یکبار به خدمت اعاده شوند. این پرسنل باید وجوهی را که در زمان استعفادریافت داشته‌اند مسترد نمایند و متقابلا وجوهی را که پرداخت نموده‌اند به آنان بازگردانده می‌شود.
ماده 126 ـ پرسنلی که تا 4 سال پس از حداقل مدت توقف در درجه یا رتبه صلاحیت نیل به ترفیع را به دست نیاورند وهمچنین پرسنلی که فاقد توانایی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه یا رتبه و تخصص مربوط باشند و نیز پرسنلی که‌ادامه خدمت آنها به مصلحت ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آنها نبوده و درحد اخراج نباشند با تشخیص‌هیات‌های رسیدگی موضوع ماده 104 این قانون از خدمت معاف گردیده و با درج در فرمان همگانی با آنان به ترتیب زیررفتار می‌شود:
چنانچه حداقل 20 سال سابقه خدمت داشته باشند در ردیف بازنشستگان منظور خواهند شد و درغیر اینصورت سوابق‌خدمتی آنان بر اساس مقررات این قانون بازخرید می‌گردد.
ماده 127 ـ ارتش می‌تواند در موارد حذف و یا تعدیل سازمان‌ ، پرسنل مربوط را مشروط بر اینکه در سازمان‌های دیگر ارتش‌شغل مناسبی برای آنان وجود نداشته باشد با داشتن 15 سال سابقه خدمت بازنشسته و کمتر از 15 سال را باز خرید نماید. به‌مدت خدمت مشمولین این ماده فقط از نظر احتساب وجوه بازخریدی و حقوق بازنشستگی 5 سال اضافه می‌گردد لیکن درهر صورت سنوات مؤثر در حقوق بازنشستگی آنها از 30 سال بیشتر نخواهد بود.
تبصره ـ کسور مربوط به سنوات اضافه شده از محل اعتبارات وزارت دفاع تأمین می‌گردد.
ماده 128 ـ تصویب بازنشستگی و بازخریدی موضوع مواد 126 و 127 این قانون به عهده مقامات مذکور در ماده 78 این‌قانون خواهد بود.
تبصره ـ حذف یا تعدیل سازمان منوط به تصویب فرماندهی کل می‌باشد.
ماده 129 ـ پرسنل در موارد زیر با حاکم دادگاه صالح و یا رای هیات‌های رسیدگی موضوع ماده 104 این قانون اخراج‌می‌گردند.
الف ـ از دست دادن صلاحیت ادامه خدمت‌.
ب ـ ارتکاب تخلفات انضباطی موجب اخراج از خدمت‌.
  نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت ۱۳:۳۲ بعد از ظهر  توسط محمد جواد (مدیریت)  | 
  POWERED BY BLOGFA.COM